Forretningsbetingelser

Generelle Forretnings-betingelser for MHN Consulting

1. INDLEDNING

1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle betingelser gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra MHN Consulting.

Såfremt der i forbindelse med et konkret tilbud, salg eller leverance skriftligt er aftalt særlige vilkår, og disse særlige vilkår på et eller flere punkter fraviger fra nærværende generelle  betingelser, skal de særlige vilkår tillægges forrang.

2. BETALING

2.1. Fakturaer forfalder til betaling netto 8 dage fra fakturadato. Der faktureres hver 14. dag. Dette er gældende for kunder i forbindelse med brug af offshore-konsulenter.

2.2. Alle priser der angives i forbindelse med tilbud, aftaler og leverancer er eksklusive moms, samt andre skatter og afgifter.

3. UNDERLEVERANDØRER

3.1. Leverandøren er berettiget til, helt eller delvist, at opfylde sine forpligtelser ved hjælp af underleverandører. Leverandøren hæfter, med mindre andet er aftalt, for underleverandørers ydelser, på samme måde som for egne.

4. EJENDOMSFORBEHOLD

4.1. Enhver leverance eller del heraf, herunder software eller resultater af leverede konsulentydelser, er solgt med ejendomsforbehold. Ejendomsforbeholdet består indtil kunden har betalt den samlede købesum med eventuelle tillæg af renter samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af MHN Consulting på kundens vegne.

4.2. Kunden forpligter sig til ikke uden MHN Consulting´s forudgående skriftlige samtykke, at ændre, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde at disponere over det leverede, indtil ejendomsforbeholdet bortfalder eller ophører.

5. GARANTI, REKLAMATION OG ÆNDRINGER

5.1. Ved levering af tredjepartsprodukter, herunder standard software, gælder producentens til enhver tid gældende garantivilkår, standard leveringsbetingelser, licensvilkår eller lignende betingelser for sådanne produkters anvendelse, i aftaleforholdet mellem Kunden og MHN Consulting. Risikoen for produkterne, overgår til Kunden ved fysisk levering. MHN Consulting er således ikke ansvarlig for sådanne tredjepartsprodukter ud over, hvad der gælder i henhold til producentens standardvilkår og Kunden erhverver ej heller bedre ret fra MHN Consulting – herunder returret – end hvad der gælder i henhold til producentens standardvilkår.

5.2. I tilfælde af fejl eller mangler i tredjepartsprodukter skal Kunden, straks fejlen eller manglen opdages, påberåbe sig dette over for  MHN Consulting, der hjælper med at udbedre denne fejl.

MHN Consulting kan assistere Kunden med dette. Dersom andet ikke er aftalt, afregnes dette arbejde efter medgået tid til MHN Consulting til enhver tid gældende priser.

MHN Consulting hæfter ikke for fejl i tredjepartsprodukter.

5.3. Ved den endelige leverance, har kunden 14 hverdage til at udarbejde en mangelliste, jvf det i ordrebekræftelsen aftalte. Manglerne på denne liste, udbedres herefter af MHN-Consulting. Mangler, der ikke er indeholdt i denne mangelliste, samt udvikling, der ligger udover det aftalte, er ikke omfattet af denne aftale, og vil efterfølgende blive afregnet efter medgået tid til MHN Consulting til enhver tid gældende priser.

5.4 Det er både Kundens og MHN Consultings ansvar, at sørge for, at den leverede software er kompatibel med kundens eksisterende systemer og ønsker.

5.5 Væsentlige ændringer til den aftalte leverance, kan forekomme i udviklingsforløbet. Det bør tilstræbes at sådanne ændringer flyttes til næste sprint. er dette ikke muligt kan der aftales en fastpris, der ligger udover det oprindelige tilbud, alternativt kan disse afregnes efter en fast timepris.

6. FORTROLIGHED

6.1. MHN Consultings parterne og deres medarbejdere er underlagt ubetinget tavshedspligt for så vidt angår enhver viden, oplysning eller dokumentation om den anden parts forhold, planer, produkter, økonomi, kundekreds, etc., som parterne eller dennes medarbejdere måtte komme i besiddelse af i forbindelse med leverancer underlagt nærværende betingelser.

6.1.1 Fortroligheden er ligeledes gældende for præsentationer, databaser, koder, design og alt øvrigt, som MHN Consulting indhenter i forbindelse med møder, tilbud/prisoverslag eller samtaler.

6.2. Fortroligheden gælder dog ikke for information, som er eller bliver offentligt tilgængelige, som allerede er i den modtagende parts besiddelse uden tilsvarende fortrolighedspligt, som selvstændigt er udviklet af den modtagende part uden for leverancens rammer, som retmæssigt er modtaget fra tredjemand eller som vedrører generelle ideer, begreber, knowhow eller teknik angående databehandling.

6.3. Kunden er bekendt med, at MHN Consultings medarbejdere fra tid til anden kan være beskæftiget med andre lignende opgaver, og kunden er indforstået hermed.

6.4. Know-how der opnås i forbindelse med gennemførelsen af kundens projekt, tilfalder MHN-Consulting og MHN-Consultings underleverandører, og kan frit benyttes i andre projekter.

6.5 NDA aftaler underskrives som udgangspunkt efter godkendelse fra vores advokat, alle omkostninger vedrørende denne godkendelse afholdes af kunden.

MHN Consulting benytter ikke informationer fra kunder på anden måde end forudsat. MHN Consulting kan ikke påføres at af aflevere skriftlige samtykke inden informationer overlades til vores samarbejdspartnere, da disse er underlagt ubetinget tavshedspligt. MHN Consulting kan ligeledes ikke påkræves af føre fortegnelse over ansatte eller andre, der helt eller delvis får indblik i oplysningerne.

6.6 MHN Consulting kan ikke holdes erstatningspligtig overfor eventuelle tab for kunden i forbindelse med, at MHN Consulting har indhentet oplysninger til brug for beregninger af tilbud eller andet.

7. MARKEDSFØRING

7.1. MHN Consulting er, med mindre andet er skriftligt aftalt, berettiget til at benytte kunden som reference i forbindelse med markedsføring, referencelister, mv.

8. RETTIGHEDER

8.1. Leveres standardprogrammel, standard dokumentation eller lignende – herunder også standardprogrammel m.v. udviklet af MHN Consulting – finder de til enhver tid gældende licensbetingelser for det pågældende standard programmel m.v. anvendelse.

8.2. Kunden tildeles en ikke-eksklusiv, uoverdragelig brugsret til software, dokumentation og/eller løsninger som MHN Consulting udvikler særligt til kunden.

8.3. Kunden anerkender, at den knowhow og erfaring, som konsulenten opnår i forbindelse med leverancen, tilfalder MHN Consulting.

8.4 Kunden er forpligtet til at bidrage med de dele af projektet, som er fastlag i projektspecifikationen. Denne involvering indeholder løbende test og tilbagemelding, gennemgang og godkendelse af modtagne grafiske design elementer, udarbejdelse af tekstelementer til hjemmeside samt andre relevante emner, for at leverancen forløbet planmæssigt.

8.5 MHN Consulting kan ikke påtage sig ansvar for forsinkelser i leveringen, der måtte skyldes manglende leverancer fra kunden. Kunden hæfter for alle ekstra omkostninger, der påløber projektet som følge af manglende leverancer/deltagelse fra kunden, og afregnes efter medgået tid til MHN Consulting til enhver tid gældende priser.

9. VIRUS, SPYWARE, MALWARE, MV.

9.1. MHN Consulting indestår for, at MHN Consulting løbende beskytter sit netværk og generelle IT-miljø med opdaterede, sikkerheds- og antivirusprogrammer, samt overholder god skik for IT-sikkerhed i IT-branchen.

10. MISLIGHOLDELSE

10.1. Hver part kan efter eget valg helt eller delvis ophæve en konkret aftale eller leverance, hvis den anden part gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse af sine forpligtelser i relation hertil.

10.2. Ved ophævelse opgøres Parternes mellemværende efter dansk rets almindelige regler, herunder med respekt af (i) den aftalte ansvarsbegrænsning, og (ii) den almindelige pligt til tabsbegrænsning.

11. ANSVARSBEGRÆNSNING

11.1. Hvor intet andet fremgår, er parterne ansvarlige i henhold til dansk rets almindelige regler. Parterne er opmærksomme på, at der specielt – men ikke begrænset hertil – i forhold til punkt 12.2 og 12.3 er sket aftalte ændringer til dette lovgrundlag. Parterne er begge professionelle og har forhandlet og accepteret disse betingelser som et led i deres professionelle virke.

11.2. MHN Consultings ansvar er i enhver henseende begrænset til det mindste af følgende beløb:

i) Den samlede betaling i henhold til den relevante leverance, i det omfang der er tale om fastprisleverancer (f.eks. softwareleverancer, leveranceprojekter, udviklingsprojekter, e. lign.),

ii) den samlede betaling for de forudgående 3 måneder i henhold til den relevante leverance, i det omfang der er tale om en leverancetype uden defineret afslutning (f.eks. løbende driftaftaler, supportaftaler, hotlineaftaler e. lign.), eller

11.3. Kunden påtager sig det fulde ansvar for at teste og godkende leverancen indenfor rimelig tid, efter levering. MHN Consulting påtager sige ikke ansvar for fejl og mangler, som ikke er afdækket i kundens test, og som ikke er rapporteret til MHN Consulting senest 14 dage efter den endelige leverance.

11.4. MHN Consulting er ikke på nogen måde ansvarlig for driftstab, tidstab, tabt avance, tab af data, samt indirekte tab og følgetab.

12. OVERDRAGELSE OG AFPRØVNING

12.1. MHN Consulting er berettiget til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand.

13. FORCE MAJEURE

13.1. Ingen af parterne skal i henhold til disse vilkår være ansvarlig over for den anden part, hvis ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for en parts rimelige kontrol. Begge parter er dog berettiget til at hæve en opgavebestilling om leverance, såfremt leveringen overskrides med mere end 90 dage som følge af sådanne forhold.

14. LOVVALG OG TVISTER

14.1. Alle tilbud, aftaler og leverancer er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister skal afgøres ved Sø- og Handelsretten. MHN Consulting er dog berettiget til at indbringe simple, betalingsvægringssager for byretten ved leverandørens værneting.